Groep 6

 

Informatie groep 6

Rekenen: ‘’ Wereld in getallen’’

De stof is onderverdeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen. Deze vaste opbouw geeft kinderen houvast. Elk blok wordt afgerond met een toets. De toetsresultaten geven duidelijk aan welke onderdelen ieder kind goed beheerst en welke onderdelen een kind nog extra moet oefenen. De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking.

Op www.wereldingetallen.nl kunt u meer lezen over deze methode.wereld in getallen gr 6

 

BELANGRIJK: De tafels. De kinderen moeten deze door en door kennen, anders komen ze niet verder in het rekenen. We besteden er op school veel aandacht aan, maar uw kind zal thuis ook heel veel moeten oefenen.

 

Taal, Spelling en Woordenschat: ‘’Taal Actief’’

De stof van taal is onderverdeeld in 10 thema's. Vanuit elk thema’s wordt aan de volgende taalonderdelen gewerkt: spreken, luisteren, stellen (verhaaltjes schrijven), zinsbouw en woordenschat. Ieder blok wordt gestart met een ankerverhaal, dit verhaal staat het gehele blok centraal. Na 14 lessen wordt er een toets afgenomen. Kijkend naar de resultaten gaan we aan de slag met herhalings- of verrijkingslessen.
Dit jaar komt het ontleden aan de orde: De persoonsvorm, het onderwerp, de zelfstandige naamwoorden, de werkwoorden en de lidwoorden komen aan de orde.

taal actief gr6

 

Voor spelling hebben we dezelfde methode als voor taal. Ze krijgen in ieder blok 4 lessen, deze sluiten aan bij het thema van taal. Na die 4 lessen volgt een signaaldictee. Zijn er veel fouten gemaakt dan wordt er gewerkt met extra werkbladen en bakkaarten(herhaling), is dit goed gemaakt dan gaan we aan de slag met bakkaarten. Na deze extra oefening volgt een controledictee.

Ieder thema van woordenschat bestaat uit 6 lessen. Aan de hand van een grote praatplaat worden de woorden aangeboden. Vervolgens gaan ze aan de slag met het werkboek om te kijken of ze de woorden kunnen toepassen. Op het bord hebben we ook nog een spelletje om de woorden extra te oefenen.

TIP: ‘’ Moeilijke woorden ALTIJD uitleggen aan kinderen of laten opzoeken in een woordenboek of op internet ‘’

Technisch lezen en Leeslink.goed gelezen gr6

 

Lezen leer je door te lezen! Probeer om kinderen die niet graag lezen toch te stimuleren: ook thuis samen hardop oefenen met kinderen die nog moeite hebben met lezen is belangrijk. Niet lang (10 minuten per dag is genoeg), maar wel zeer regelmatig!

• In de klas beginnen we iedere dag met 15 minuten stillezen.

 

Schrijven ‘’ Pennenstreken’’

Met behulp van diverse opdrachten oefenen de kinderen verder.

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek

Voor Geschiedenis hebben we de methode: ‘’Bij de tijd’’bij de tijd gr6

 

We bespreken onderwerpen uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen , de 15e en 16e eeuw, de negentiende eeuw en de jaren vijftig van de 20e eeuw . Elke vierde les van een thema laat zien dat het verleden ook in het leven van nu nog volop aanwezig is.

Voor Natuur hebben we de methode: ‘’Natuurlijk’’natuurlijk gr 6

 

 

Het gaat hier om de levende en niet – levende natuur. We behandelen dit jaar de volgende hoofdstukken:  ontwikkeling, diversiteit,mobiliteit, voeding en voortplanting.

 

Voor Aardrijkskunde hebben we de methode: ‘’Een wereld van verschil’’een wereld van verschil gr 6

 

 

Het is belangrijk om de kinderen te laten beseffen dat niet iedereen leeft onder dezelfde omstandigheden. We behandelen dit jaar de volgende 3 hoofdstukken: bevolking, kringloop van gesteente, kringloop van het water.

Topografie van NEDERLAND leren we door gebruik te maken van Robotop

Voor Techniek hebben we de techniek torens.

Vooral bij deze vakken is het Smartboard een enorme verrijking.

Verkeer: ‘’ Wijzer door het verkeer’’wijzer door t verkeer gr6

 

De kinderen krijgen één keer in de week verkeer.
Dit jaar staan de onderwerpen voorrang, veilig fietsen, weer en verkeer, borden, kijk uit voor……, verkeer in de stad en op het platteland en verkeerstekens op het programma.

Islam en Levensbeschouwing

In alle jaargroepen wordt 1 keer in de week Islamles gegeven. 
In groep 6 komt de levensbeschouwing les erbij.Tijdens deze lessen komen vele onderwerpen aan de orde .

Huiswerk

De kinderen krijgen dit jaar iedere dinsdag en donderdag huiswerk. Dit kan maakwerk maar ook leerwerk zijn. Het huiswerk dat ze meekrijgen is stof die ze tijdens de les aangeboden gekregen hebben. Het is de bedoeling dat ze hier thuis nog een keer mee aan de slag gaan.

Spreekbeurt en Boekverslagen

Dit jaar gaan de kinderen wederom aan de slag met het maken van een spreekbeurt. We besteden hier op school tijdens zelfstandig werk en parkeerweken de nodige aandacht aan, maar ook zal er thuis gewerkt moeten worden aan de spreekbeurt.
Ze doorlopen de onderstaande stappen:
• Stap 1: Een boek kiezen
• Stap 2: Deelonderwerpen selecteren (woordweb maken)
• Stap 3: Antwoorden op opkomende vragen zoeken
• Stap 4: Beeldmateriaal verzamelen
• Stap 5: Presentatie verzorgen (Poster, PowerPoint,,,,,)

In groep 6 moeten ze ook boekverslagen maken. Ze moeten dit jaar 7 boeken lezen en hiervan een verslag maken. Ze hebben een mapje met daarin het boekverslagformat (de vragen daarop moeten beantwoord worden).

 

Uitstapje(s)

We gaan dit schooljaar naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.een leuk plaatje gr 6