Onderwijszorgprofiel

Zorgprofiel.

Wij zijn een smalle zorgschool.

Onderwijsconcept.

Onze school is een school waarvan de leerlingenpopulatie opgegroeid is met tweetaligheid. Hierdoor constateren wij bij veel leerlingen taalachterstand als zij de school binnenkomen. In alle groepen wordt extra aandacht besteed op taalgebied om de taalontwikkeling optimaal te laten verlopen.

In de kleutergroepen wordt hier middels de vernieuwde piramide methodiek een belangrijke basis gelegd. Ook wordt nadrukkelijk gewerkt aan het fonemisch bewustzijn van de leerlingen.

We streven ernaar om in de groepen 3 tot en met 8 per week 10 uur taalonderwijs te geven. Daar valt onder technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, spellen, kritisch luisteren e.d..

Wij vinden het klimaat op onze school heel belangrijk. Hoe beter mensen zich in hun omgeving op hun gemak voelen, des te groter is de kans voor een optimale prestatie.

Wij streven een ongedwongen sfeer na, zonder daarbij de gedragsregels uit het oog te verliezen. Respect voor elkaar en elkaars eigendommen is belangrijk. Niet alleen praten over respect maar het ook tonen.

Op onze school ontwikkelen kinderen hun persoonlijkheid, ze bouwen zelfvertrouwen op, ze leren omgaan met elkaar en leren verdraagzaam te zijn.

Presteren is belangrijk doch relatief. We vinden het uiteraard fijn als uw kind goed presteert, elke prestatie is echter van hoogstaand niveau. Eindniveaus kunnen uiteen lopen, de groei die een kind doormaakt is voor ons van groot belang. Het kan namelijk zo zijn dat een kind ondanks een lager eind–niveau een enorme groei heeft doorgemaakt en er daarom sprake is van een goede prestatie.

Hoeveelheid aandacht / handen in de klas.

De groepsgrootte varieert van 16 leerlingen tot 28 leerlingen. Op dit moment is 25 leerlingen in een groep onze streeflimiet. Er wordt bij ons op school op dit moment niet gewerkt met combinatiegroepen, alleen in de kleutergroepen wordt het onderwijs in heterogene groepen verzorgd.

Zoals ook bedoeld in de 1-zorgroute proberen de leerkrachten van de verschillende groepen zoveel mogelijk hulp in de klas te bieden, waarbij de groepsplannen een grote rol spelen.

In de groepen 1 & 2 is daarnaast de mogelijkheid de tutor in te zetten. Zij werkt voornamelijk met de kinderen die een 4 of 5 score behalen op de toetsen “Rekenen voor kleuters” of ”Taal voor kleuters”.

Er is ook een deeltijd schakelklas op onze school. Deze is voor leerlingen uit groep 1 & 2. De kinderen die hieraan deelnemen krijgen 6 tot 8 uur per week in een groep van maximaal 8 leerlingen extra taalonderwijs.

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief lichte ondersteuning worden deels in de groep, deels in de schakelklas en deels individueel buiten de groep geholpen. Buiten de groep worden ze geholpen door een onderwijsassistente of een vrij geroosterde leerkracht. De hulp die wordt geboden wordt nauw overlegd met de betreffende ambulant begeleiders en de intern begeleiders.

Specifieke onderwijsmaterialen.

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van digiborden. We hebben Leefstijl voor alle groepen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dit moment orienteren we ons op “De Vreedzame school” en op “Kanjertraining”.

Groep 1 & 2: nieuwe versie Piramide, fonemisch bewustzijn en rekenbewustzijn.

Groep 3: nieuwe versie Veilig Leren Lezen en Wereld in Getallen.

Groep 4 t/m 8: Taal Actief, uitgebreid met de extra methode woordenschat en spelling, Goed Gelezen , technisch en begrijpend lezen, nieuwe versie Wereld in Getallen.

Ruimtelijke omgeving.

Binnen de school zijn naast de klaslokalen een grote aula aanwezig, een schakelklas, een teamkamer en een kleutergymzaal. Ook hebben we de beschikking over een doucheruimte met invalidentoilet. De school is volledig rolstoeltoegankelijk. Er zijn twee grote omheinde speelplaatsen buiten, met gevarieerde klim- en klautermaterialen, schommels, een zandbak, glijbanen, basketbalpaal en een ballenvanger.

Contacten externe partners in de zorg rondom kinderen.

  1. Schoolondersteuner van de Toermalijn
  2. Orthopedagoge Ingrid Philips, Verder met Leren.(tevens GGZ psychologe).
  3. Jeugdarts Ineke van Adrichem, GGD.
  4. Schoolverpleegkundige, Désirée Hoogendijk, GGD.
  5. Ambulant begeleider Antoon van Dijkschool, Peter Verberne.
  6. O&O-er Lenneke Roks
  7. Ria Sloots, leerplichtambtenaar bo gemeente Helmond.
  8. Patrica van Dijk, wijkagent.

Neemt u ook eens een kijkje op de site van het samenwerkingsverband.

http://po.swv-peelland.nl/