Klachtenprocedure

Het is in het belang van iedereen die bij school betrokken is, dat klachten en ongenoegens van elke aard op een bevredigende manier kunnen worden opgelost. Belangrijk hierbij is dat er met klachten wordt omgegaan.

O.a. daarom onderstaande regeling.

 

Algemeen

Het team van onze school vindt het belangrijk dat bij klachten of ongenoegens zo correct mogelijk wordt gehandeld. Wij vinden dat de allereerste stap moet zijn: "Ga in gesprek met de betreffende persoon" Lukt dat niet dan is de directie uiteraard bereid te bemiddelen. Degene die een klacht uit, heeft er recht op om op de hoogte te worden gebracht van het verloop van de procedure.

 

Welke klachten of ongenoegens?

Klachten kunnen betrekking hebben op leerkrachten, directie, ander personeel, kinderen of ouders op school. Ook kan het zijn dat er klachten of ongenoegens zijn over het onderwijs of de schoolorganisatie.

 

Hoe gaan we om met klachten of ongenoegens?

Klachten of ongenoegens moeten eigenlijk daar opgelost worden waar ze ontstaan. Het is dus belangrijk dat u er mee komt.

  • Klachten van ouders over kinderen worden afgehandeld door de leerkracht(en) van de betreffende kinderen. De leerkracht informeert na enkele weken of het probleem is opgelost.In hardnekkige gevallen handelt de directeur de klacht af, waarbij ouders en leerkrachten worden geïnformeerd over de verdere afhandeling.
  • Klachten van leerling(en) over een leerkracht worden doorgegeven aan de betreffende leerkracht. Daarnaast wordt de betreffende leerling(en) aangespoord met zijn (hun) ongenoegen rechtstreeks naar de leerkracht te gaan. Lukt dit niet dan neemt de betreffende leerkracht contact op met de leerling(en) en probeert een oplossing te vinden. Betreffend personeelslid informeert de directie over de klacht en hoe die is opgelost.
  • Klachten van leerling(en) over medeleerling(en) worden door de leerkracht(en) van betreffende leerlingen afgehandeld.
  • Het oplossen van klachten over organisatorische en onderwijskundige zaken is een taak van de directie.

 

De vertrouwenspersoon

Weet u niet goed hoe u het moet aanpakken, of heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt, dan is het ook mogelijk dat u contact opneemt met de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Die kan samen met u bekijken wat de beste weg is om een eind te maken aan uw ongenoegen.

Mevr H. Afsar (juf Humeyra) en mevr. H. Bongers (juf Helnique) zijn de vertrouwenspersonen van onze school. 

U blijft ontevreden

Leidt ook het contact met de vertrouwenspersoon niet tot de door de klager gewenste oplossing, dan kan de laatste een beroep doen op de klachtencommissie.

Ook de vertrouwenspersoon kan de klager doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Behandeling van de klacht vindt dan rechtstreeks door deze klachtencommissie plaats.

 

Het bestuur heeft zich bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) aangesloten

https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/

Contactgegevens

030 – 280 9590
9.00-12.00 en 13.00-16.30 uur

info@onderwijsgeschillen.nl

 

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Een klacht moet in principe binnen een jaar na de gedraging of de beslissing worden ingediend, en wel altijd schriftelijk, ondertekend en voorzien van naam, adres, dagtekening en de omschrijving van de klacht.

 

Ongewenste intimiteiten

Ook de afhandeling van klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten valt onder de klachtenregeling. Indien u, of uw zoon/dochter wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, kan daarvan melding worden gemaakt bij de klachtencommissie, of kan een afspraak worden gemaakt met de vertrouwenspersoon.

Soms komen ouders, kinderen of collega’s met hun opmerkingen en klachten rechtstreeks naar het managementteam. Dat mag altijd. Omdat wij open communicatie heel belangrijk vinden, zullen we altijd voorstellen in gesprek te gaan met de betreffende persoon. Als iemand dat echt niet wil, wordt dat gerespecteerd. Klachten van ouders en kinderen over leerkrachten worden wel altijd besproken met de betreffende leerkracht door het managementteam. Dit omdat wij vinden dat elke leerkracht het recht heeft om te weten wat er over hen gezegd wordt.