Meldcode huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is een meldcode huiselijk geweld verplicht gesteld door de Rijksoverheid. Deze meldcode moet professionals helpen goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld. De meldcode is verplicht voor alle instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en justitie.

 

Op onze school werken we sinds 1 juli 2013 ook met deze meldcode.

 

Concreet betekent dat dat we een stappenplan doorlopen als we ons zorgen maken om huiselijk geweld. Hieronder ziet u dit stappenplan.

 

  1. In kaart brengen van signalen.

We verzamelen alle signalen die we hebben / krijgen die een vermoeden van huiselijk geweld oproepen. We beschrijven deze signalen zo feitelijk mogelijk. Als er dingen worden besproken die niet feitelijk zijn, zoals vermoedens, wordt dit er duidelijk bij gezet. Er wordt ook bijgezet van wie de informatie af komt. Latere informatie wordt toegevoegd aan deze beschrijving. Deze stap wordt gezet door degene die de signalen krijgt en de intern begeleider.

  1. Collegiale consultatie & advies inwinnen Advies- en Meldpunt K

De leerkracht die de signalen op papier heeft gezet bespreekt de signalen met de intern begeleider en de directeur van de school. Bij deze stap kan ook informatie worden gevraagd aan het AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Dat gebeurt in deze stap nog zonder het noemen van namen.

  1. Gesprek met de cliënt.

De signalen die we hebben gekregen worden besproken met de ouder(s) van de betrokken leerling. Bij dit gesprek is in ieder geval altijd een van de intern begeleiders aanwezig. In het gesprek komen de volgende zaken zeker aan bod:

  • Ouders wordt het doel van het gesprek uitgelegd;
  • We beschrijven de feiten die we hebben vastgesteld en vertellen wat we hebben gezien.
  • Hierop mogen ouders reageren;
  • Als het mogelijk is geven we een idee van wat we denken dat we hebben gezien of gehoord.

Stap 3 vinden wij erg belangrijk in dit proces. Alleen als wij bang zijn voor de veiligheid van de betrokken leerling of onszelf of als we bang zijn dat de betrokken ouder(s) het contact met ons verbreekt zullen we deze stap overslaan.

 

  1. Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

Op basis van de signalen, het ingewonnen advies en het gesprek met de ouder(s) wegen we het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. We wegen eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleiders en de directeur.

  1. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden bij het AMK.

Op basis van stap 4 beslissen we of zelf hulp organiseren of het doen van een melding bij het AMK. Als we denken dat de betrokken leerling voldoende beschermd is kunnen we hulp organiseren. We zullen deze hulp volgen en bij onvoldoende resultaat alsnog een melding doen bij het AMK.Als we denken dat de betrokken leerling niet voldoende is beschermd doen we melding bij het AMK. We zullen hierover ouders wel informeren. We hebben geen toestemming nodig van ouders om te melden.

 

De meldcode huiselijk geweld is officieel vastgesteld door ons bestuur en is een officieel document.

Een van de intern begeleiders, Anke Verbakel, heeft een cursus gevolgd om te werken met dit stappenplan.                                                                             

 Als school in de regio Helmond werken we a.d.h.v. de meldcode peelregio. Voor meer informatie zie www.meldcodepeelregio.nl

Per 1 januari ’15 is er een transitie geweest in de jeugdzorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder volwassenen en kinderen die te maken hebben met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling. Sinds 1 januari ’15 is er 1 advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis.

(Veilig Thuis bestaat uit het voormalige “Steunpunt huiselijk geweld (LEV groep) en het AMK (Bureau Jeugdzorg).