Verzuimbeleid

Schoolverzuim

De directeur van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim mede te delen.

De directeur kan eveneens het herhaaldelijk te laat komen van leerlingen melden.

De leerplichtconsulent zal altijd proces-verbaal bij overtreding van de Leerplichtwet opmaken tegen de ouder, die na een afgewezen verlofaanvraag, het kind toch ongeoorloofd van school houdt.

Tot 12 jaar is de ouder/verzorger volledig verantwoordelijk voor het schoolbezoek van het kind. Vanaf 12 jaar is het kind mede verantwoordelijk.

 

Vakantieverlof (art. 11 onder f. van de Leerplichtwet)

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend:

Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers (landbouwbedrijf of horeca) is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Deze verklaring wordt gecontroleerd bij de werkgever.

Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag

 • dit maximaal één maal per schooljaar worden verleend en het moet ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind;
 • dit niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • dit niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Extra vakantie om het “thuisland te bezoeken”, of om de “file voor te zijn” of “omdat de boekingskosten dan minder zijn”, behoren niet tot bijzondere omstandigheden. Aanvragen in deze trant zullen dus worden afgewezen.

 

Verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de Leerplichtwet):

Bij de afweging dient het belang van de leerling voorop te staan.

Een aantal voorbeelden voor buitengewoon verlof:

 • bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij verhuizing (1 dag);
 • bij het huwelijk van een bloed – of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
 • bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed – of aanverwant t/m de 4e graad

(duur in overleg met de directeur)

 • bij de bevalling van de moeder;
 • bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts – of huwelijksjubileum van bloed – of aanverwanten t/m de 4e graad.

 

Samengevat komt de Leerplichtwet erop neer, dat de leerplichtconsulent van de gemeente toezicht houdt, of een leerplichtig kind het verplichte aantal uren onderwijs volgt.

Voor het kind is dit een recht, voor de ouders een plicht om het kind dit recht te geven.

 

 

De Leerplichtwet bepaalt in een aantal artikelen waaraan de ouders en schooldirecteuren zich moeten houden:

 • Ouders zijn verplicht hun kind te laten inschrijven op een school en het kind deze school te laten bezoeken op zijn/haar leerplichtige leeftijd;
 • Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim als een kind, zonder afmelding bij de directeur, van school wordt gehouden;
 • Wanneer een kind verlof nodig heeft wegens gewichtige omstandigheden, dan heeft de ouder hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur en/of leerplichtambtenaar.

 

De leerplichtambtenaar van de gemeente Helmond is voor onze school mevr. Ria Sloots. Wij melden ook het verzuim van kinderen die van buiten Helmond komen bij mevr.Ria Sloots.